Software_STU

Software pre celú univerzitu

Inštalačné súbory Ansys, Labview, Matlab (vyžaduje prihlásenie Google účtom domény STU)

ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution

ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution je zameraný na výpočty metódou konečných prvkov v rôznych technických oblastiach. Je určený hlavne na výuku. ANSYS je obecne nelineárny, multifyzikálny program zahrňujúci štrukturálnu a termodynamickú analýzu, analýzu prúdenia kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustické analýzy. SW obsahuje balík programov pre numerické simulácie ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, ANSYS Autodyn, ANSYS Workbench, ANSYS DesignModeler, ANSYS DesignXplorer. Spomínané produkty umožňujú riešiť napríklad statické a dynamické úlohy, veľké deformácie, prestup tepla, multifázové prúdenie a mnohé ďalšie úlohy. Podrobnejšie informácie sú tu.  Najnovšia  aktuálna verzia je ANSYS 2022 R1.

Softvér môžu používať pedagógovia, študenti, doktorandi a výskumní pracovníci na výučbu, výskum a vzdelávanie.

ANSYS Student je určený pre študentov a môžu si ho stiahnuť na  https://www.ansys.com/academic/students.

Informácie a postupy pre používateľov softvéru ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution


AUTODESK

Môžu používať pedagógovia, študenti, doktorandi a výskumní pracovníci na výučbu, výskum a vzdelávanie a môžu si ho stiahnuť tu. Je potrebne overenie pomocou preukazu.


MSC One – Hexagon Software Products

MSC One obsahuje moduly:

  • Actran   (Adams, Digimat  ,Dytran , Easy5 , FlightLoads , Marc
    MaterialCenter)
  • MSC Apex ( MSC Nastran , Patran , PICLS , SC/Tetra , scFLOW , scSTREAM
    MVision)
  • Simufact Additive ( Simufact Forming, Simufact Joining , Simufact Welding , SimXpert ,Sinda , Toolkit-GearAT)

Licencie SW MSC One Bundle University  je uzavretá na 1 rok a počet užívateľov (tokenov)  je 5000.

Bližšie informácie :  MSC One Software – popis modulov  a na  https://www.mscsoftware.com/product/mscone


TINKERCAD

https://www.tinkercad.com/

(Vyžaduje prihlásenie Google účtom domény STU)


MATLAB & Simulink

MATLAB je integrované prostredie  pre vedecko-technické výpočty, modelovanie, návrhy algoritmov, simulácie, analýzu a prezentáciu dát, paralelné výpočty, meranie a spracovanie signálov, návrhy riadiacich a komunikačných systémov. Viac informácií je tu.

Simulink  je nadstavba MATLABu pre simuláciu a modelovanie dynamických systémov, ktoré využívajú algoritmy MATLABu pre numerické riešenie nelineárnych diferenciálnych rovníc.

Viac informácií tu.

Slovenská  technická univerzita v Bratislave má zakúpenú licenciu Campus-WideLicense & MAOTS Full Suite (v minulom akademickom roku: „Total Academic Headcount (TAH)“)  pre MATLAB, Simulink a doplnkové produkty – Toolboxy. Pedagógovia,študenti, doktorandi a výskumní pracovníci môžu používať tieto produkty na výučbu, výskum a vzdelávanie. Licencia umožňuje jednotlivcom inštalovať produkty na univerzitné a aj na vlastné zariadenia, ako aj osobné počítače, noteboky. Aktuálna verzia je MatlabR2019b je k dispozícii.

Postup získania SW a inštalácie je na webe: https://www.stuba.sk/matlab/


LabView

LabView je zameraný  na získavanie a analýzu nameraných údajov, riadenie meracích prístrojov, obsahuje vložené riadiace a monitorovacie systémy, automatické  testovacie a overovacie systémy. SW je určený len pre výuku , laboratórne cvičenia. Podrobnejšie informácie sú tu.

LabView môžu používať pedagógovia, študenti, doktorandi a výskumní pracovníci na výučbu, výskum a vzdelávanie.


Antivírusové programy firmy ESET

ESET Endpoint Antivírus – Antivírusová a antispyware ochrana koncových zariadení.
Eliminuje všetky druhy hrozieb ako vírusy, rootkity, červy a spyware s voliteľnou cloudovou ochranou pre ešte presnejšiu detekciu.

ESET Endpoint Security   Komplexná ochrana koncových zariadení Windows.    Podpora virtualizácie + Nová Technológia. Podporuje VMs a poskytuje účinnú ochranu pred hackermi a botnetmi. Zabudovaná kontrola k prístupu k dátam. Obsahuje webovú kontrolu a Obojsmerný firewall.

Aplikácie ESET sú určené len pre zamestnancov STU. Zodpovedné osoby za inštaláciu a správu antivírusovej ochrany sú uvedené v Zozname správcov siete STUNET.


Office 365 Education

Microsoft Office 365 je k dispozícii zadarmo pre všetkých študentov a zamestnancov STU. Viac informácii nájdete tu.

Stiahnutie kancelárskeho balíka Office 365

Pomoc a podpora: Stiahnutie a inštalácia alebo preinštalovanie služby Microsoft 365 alebo balíka Office 2019 v PC alebo Macu


Google Suite 

G Suite for Education je balík služieb spoločnosti Google na podporu tímovej spolupráce optimalizovaný pre vzdelávacie inštitúcie. Umožňuje pristupovať k vlastným alebo zdieľaným zdrojom z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením a podporuje všetky typy zariadení (PC, notebook, tablet, mobil). Pre verejné vysoké školy je poskytovaný bezplatne.

STU má so spoločnosťou Google uzatvorený dodatok Data Protection Amendment, ktorý zabezpečuje súlad služieb G Suite for Education s požiadavkami nariadenia GDPR. Na rozdiel od verejne dostupných služieb Google, tento balík nevkladá do webstránok žiadne reklamy a dáta používateľov nie sú automatizovane skenované na marketingové účely. https://www.stuba.sk/navody/gsuite/


Google SketchUp 

(Vyžaduje prihlásenie Google účtom domény STU)